Til sagsbehandleren

Ydelsesniveauer for § 85

1. Generelt om tilbuddet

Støtteniveauer på virksomheden: 

Niveau 1: Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141 handleplan på baggrund af borgere med lette begrænsninger. 

Niveau 2: Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141 handleplan på baggrund af borgere med moderate begrænsninger 

Niveau 3: Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141 handleplan på baggrund af borgere med svære begrænsninger

Niveau 4: Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141 handleplan på baggrund af borgere med totale begrænsninger

Da vi samarbejder med samtlige kommuner, som har forskellige serviceniveauer og tildelingsmodeller, kan vi bidrage til at udarbejde FUR, Voksenudredningsmetoden VUM eller andre modeller. Vi samarbejder altid med den anbringende kommune om udarbejdelsen af SEL § 141 handleplaner. Støttetildelingen skal til enhver tid tage sit udgangspunkt i beboerens samlede støttebehovs niveau såvel psykisk, fysisk og socialt.  

2. Målgruppe og Metoder

Målgruppe og formål
Støtteniveauer specifikt:

Der i alt 4 støtteniveauer i Ekkenberg Netværk. Støtten ydes ud fra SL § 85.

Der vil i de fleste tilfælde være flydende overgange imellem støtteniveauerne. 

Niveau 1:

Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141-handleplan, FUR, VUM eller anden metode med baggrund af udredning af beboere med lette begrænsninger. Henvender sig til borgere, der er selvhjulpne, med behov for let personlig støtte. Primært psykisk støtte, rådgivning, vejledning m.m.

Støtten ydes som psykisk støtte, pædagogiske opgaver og vil typisk bestå i vejledning, relations opbygning, motivationsarbejde, opbygning af struktur samt forebygge og bryde isolation.

Den konkrete “ydelsespakke’’ sammensættes med udgangspunkt i borgerens støttebehov, som fremgår af FUR, VUM eller andre modeller. Aftales i samarbejde mellem handlekommune, borger og Ekkenberg Netværk og som fremgår af bestillingen i borgerens § 141 handleplan. 

Det aftales en konkret støttetildeling og timeantal med den anbringende kommune.

 

 

Niveau 2:

Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte foretaget ud fra kommunens § 141-handleplan, FUR, VUM eller anden metode med baggrund i udredning af borgere med moderate begrænsninger. Borgere med behov for let støtte personligt. Borgere med behov for støtte kortvarigt i daglige eller ugentlige enkle opgaver. Støtten kan ydes efter behov dag som aften. Støtten gives som psykisk støtte, pædagogiske opgaver enkle plejeopgaver og omhandler hverdagsliv og pårørende, og vil typisk bestå i vejledning, opbygning af struktur, relations opbygning, motivationsarbejde, konflikt forebyggelse og løsning, forebygge og bryde isolation, være bisidder, støtte op om positiv kontakt og støtte under personlig pleje og soignering. Desuden støtte og vejledning omkring medicinadministration og økonomiadministration.

Den konkrete ’’ydelsespakke’’ sammensættes med udgangspunkt i borgerens støttebehov, som fremgår af FUR, VUM eller andre modeller. Aftales i samarbejde mellem handlekommune, borger og Ekkenberg Netværk og som fremgår af bestillingen i borgerens § 141 handleplan. 

Det aftales en konkret støttetildeling og timeantal med den anbringende kommune.

 

 

 

Niveau 3:

Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141-handleplan, FUR, VUM eller anden metode med baggrund af udredning af borgere med svære begrænsninger. Samarbejde omkring udfærdigelse af §141 handleplan, VUM, FUR eller andet til fremtidig vurdering af tildeling af støtte. Borgere med behov for moderat kontakt en til flere gange dagligt til enkelte opgaver. Støtten kan efter behov ydes dag som aften og gives som psykisk støtte, pædagogiske opgaver omkring aktiviteter, hverdagsliv og pårørende. Støtten vil typisk bestå af relations opbygning, opbygning af struktur, motivationsarbejde, forebygge og bryde isolation, konflikt forebyggelse og løsning, vejledning og guidning, være bisidder, støtte til kulturelle tilbud og aktiviteter, motion, kreative aktiviteter, interessegrupper, støtte op om positiv kontakt, samt socialt støttegrupper. Endvidere støtte/guidning til den personlige pleje og soignering, en sufficient ernæring, ledsagelse, og transport til diverse offentlige instanser og behandlinger, samt støtte til genoptræning. Støtte og vejledning omkring medicinadministration og økonomiadministration.

Den konkrete ’’ydelsespakke’’ sammensættes med udgangspunkt i borgerens støttebehov, som fremgår af FUR, VUM eller andre modeller. Aftales i samarbejde mellem handlekommune, borger og Ekkenberg Netværk og som fremgår af bestillingen i borgerens § 141 handleplan. 

Det aftales en konkret støttetildeling og timeantal med den anbringende kommune.

 

 

 

Niveau 4:

Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141-handleplan, FUR, VUM eller anden metode med baggrund af udredning af borgere med totale begrænsninger, samt samarbejde om udfærdigelse af FUR til fremtidig vurdering og tildeling af støtte. Borgere med behov for svære og/eller omfattende personlig kontakt dagligt til diverse opgaver. Støtten kan ydes dag, aften og også om natten. Støtten gives som psykisk støtte, pædagogiske opgaver omkring aktiviteter, hverdagsliv og omkring pårørende samt andre interessenter. Støtten vil typisk bestå af relations opbygning, opbygning af struktur, motivationsarbejde, vejledning, forebygge og bryde isolation, konflikt forebyggelse og løsning, være bisidder, støtte til kulturelle tilbud, motion, kreative aktiviteter og interessegrupper. Ledsagelse og transport til diverse offentligt instanser og behandlinger samt dagligdags opgaver som eks. indkøb og frisør. Støtte og guidning til den personlige pleje og soignering samt påklædning. Sikre tilstrækkelig mad og væskeindtagles og støtte under måltider. Støtte og vejledning til at anvende hjælpemidler, støtte og vejledning til opnåelse af relevant søvn og hvile herunder lejring og forflytninger samt andre omsorgsopgaver. Kognitiv træning. Støtte og vejledning til medicinadministration. Støtte og vejledning til økonomiadministration.

Den konkrete ’’ydelsespakke’’ sammensættes med udgangspunkt i borgerens støttebehov, som fremgår af FUR, VUM eller andre modeller. Aftales i samarbejde mellem handlekommune, borger og Ekkenberg Netværk og som fremgår af bestillingen i borgerens § 141 handleplan. 

Det aftales en konkret støttetildeling og timeantal med den anbringende kommune.

 

Eksempel på beskrivelse af ydelser der leveres på de forskellige støttebehov.

Støttebehov og ydelser
Sociale støttebehov og ydelser i forhold hertil:

Støtten gives ud fra den enkelte borgers funktionsniveau og ud fra hvordan borgeren har det i situationen, og hvad borgeren kan motiveres til at deltage i.

Støtte som gives i grupper:

 • Motionsgrupper: 1-3 X ugentligt
 • Madlavning: fredag, lørdag og søndag
 • Kreative sysler: 1-3 X ugentligt
 • Hygge og film aftner: flere gange ugentligt
 • Social støtte i hverdagen: dagligt
 • Støtte og vejledning til at være en del af et fællesskab: dagligt
 • Deltagelse i arrangementer ved arrangementer internt som eksternt
 • Ungemøder, 1x om måneden

Støtte som gives individuelt

 • Motion: 1-3 X dagligt, efter behov
 • Madlavning: 1-2 X ugentligt efter behov
 • Kreative sysler: 1-2 X ugentligt, efter behov
 • Planlægning af div. mærkedage: efter behov
 • Social støtte i hverdagen: dagligt, efter behov
 • Struktur og rutiner : 1-5 x dagligt, efter behov
 • Støtte og vejledning til at være en del af et fællesskab. 1-4 x dagligt
 • Motivation til deltagelse i div. arrangementer internt som eksternt
 • Støtte til at få læst post og reagere på henvendelser
 • Støtte til økonomiadministration sammen med værge/ sagsbehandler
 • Støtte til budgetlægning og hvordan at agere 
Sundhedsydelser/ medicin og ydelser i forhold hertil:

Støtte som gives i grupper:

 • Kostvejledning

Støtte som gives individuelt:

 • Medicinhåndtering: 1-6 x dagligt, 1 x ugentligt, efter behov
 • Lægebesøg: efter behov
 • Speciallæge: efter behov
 • Psykolog: efter behov
 • Tandlæge: efter behov
 • Fodpleje: efter behov
 • Kiropraktor: efter behov
 • Seksualvejleder: efter behov
 • Fysioterapi: efter behov
 • Psyk. amb.: efter behov
 • Distriktpsykiatri: efter behov
 • Misbrugscenter: efter behov
 • Apotek: efter behov
 • Laboratorie: efter behov
 • Genoptræning: efter behov
Psykiske støttebehov og ydelser i forhold hertil:

Støtte som gives i grupper:

 

Støtte som gives individuelt:

 • Motivation til diverse dagligdags gøremål: 5-? X dagligt, efter behov
 • Samtaler: 1-4 x dagligt, efter behov
 • NADA punktur, efter behov
 • Konflikthåndtering: efter behov
 • Fysisk/psykisk skærmning: efter behov
 • Tryghed: dagligt efter behov
 • Forståelse for nonverbal aflæsning af signaler: dagligt, efter behov
 • Støtte i alle døgnets timer.
 • NADA punktur
 • Logosomatisk behandling og massage, efter behov
 

 

Fysiske støttebehov og ydelser i forhold hertil:

Støtte som gives i grupper:

 • Fysiske aktiviteter: X 2-4 ugentligt
 • Varm mad alle ugens dage 

Støtte som gives individuelt:

 • Bad støtte/soignering: dagligt, 2 x ugentligt, eller efter borgerens behov(funktionsniveau)
 • Tandbørstning: Guidning eller støtte efter behov (efter funktionsniveau)
 • Barbering: dagligt eller efter behov (funktionsniveau)
 • Negleklipning: efter behov
 • Fysiske aktiviteter X 1 dagl. – x 4 ugentligt, efter behov
 • Træning: efter behov
 • Vejledning/støtte til ernæring
 • Vejledning og støtte omkring personlige hjælpemidler.
 • Støtte/ guidning/motivering til tøjvask x 1-2 ugentligt
 • Støtte/guidning/motivering til rengøring x 1 ugentligt
 • Støtte/motivering til sengetøjsskift x 1 ugentligt
 • Støtte/motivering til deltagelse i dagligdags gøremål
Brugerinddragelse/ selvbestemmelse og ydelser i forhold hertil: 

Støtte som gives i grupper:

 • Husmøder x 1 hver måned
 • Feriemøder efter behov

Støtte som gives individuelt:

 • Ugeplan x 1 hver uge og ellers ved behov
 • Handleplan minimum x 1 årligt
 • Handleplansmøder med sagsbehandler minimum 1 årligt
 • Støtte ved møder med samarbejdspartnere/pårørende
 • Aktiviteter lokalt
 • Brugerindflydelse på indhold og form af ”onsdagsture”

Borgerne er inddraget i hvad der foregår i Ekkenberg Netværk

Ledsagelse og aktiviteter
Inklusion/ ledsagelse og ydelser i forhold hertil:

Støtte som gives i grupper:

 • Indkøb af dagligdags artikler: efter behov 

Støtte som gives individuelt:

 • Indkøb af større artikler ved behov .
 • Indkøb af dagligdags artikler efter behov
 • Ledsagelse til diverse samarbejdspartnere/ behandlinger/ ambulatorier m.m. efter behov
Træning i kørsel med offentlige transportmidler efter behov 
Aktiviteter:

Støtte som gives i grupper:

 • Støtte/motivation til deltagelse i Netværkets aktiviteter, såsom Yoga, fodbold, løbeklub, svømning
 • Støtte / motivation til deltagelse i div. ture ved aktiviteter efter behov
 • Støtte / deltagelse i Cafe-aftener x 1 hver uge
 • Støtte/motivation til sommerhusophold (3 uger om året)
 • Støtte/motivation til vinterferie (en uge om året)

Støtte som gives individuelt:

 • Motivation til deltagelse i div. arrangementer lokalt som eksternt eks. biografture, cafe-besøg X
 • Støtte/motivation deltagelse besøg på Væresteder efter behov/handleplan
 • Støtte og motivation til individuelle ønsker for deltagelse i aktiviteter udenfor Netværket