d


EKKENBERG NETVÆRK

Vi vil skabe udvikling i forskellige boformer blandt unge med autisme/Asperger 


Vi vil skabe muligheder for relationer blandt ligesindede


Vi vil give mulighed for et meningsfyldt arbejde


Vi vil skabe glæde


SE FILMEN "BEBOERNES OPLEVELSER MED EKKENBERG" FRA 2012 Movie-icon

 

circle arrow up  Idé:


Ekkenberg Netværk er et tilbud om individuel støtte, rådgivning og vejledning i forhold til unge med særlige behov. Vi yder socialpædagogisk hjælp og støtte, således at den unge, så vidt som overhovedet muligt, kan leve et liv på egne præmisser. 

De unge bor selvstændigt i lejligheder på vilkår i henhold til lejeloven.

Netværket yder individuel tilrettelagt støtte baseret på den enkeltes behov.

Hjælpen tager altid udgangspunkt i den unges forudsætninger og gives med respekt for den unges værdighed og integritet.

Netværket tilbyder støtte efter både § 107 og § 85 i serviceloven.Kort fortalt er § 85 er et tilbud om et bestemt antal støttetimer pr. uge. Aftalen om hvor mange støttetimer der skal tilbydes, er fastsat ud fra det behov, som kommunen vurderer den unge har.

§107 er et døgntilbud. Dvs. der er pædagoger til at hjælpe både dag og nat.

Netværkets afdelinger er geografisk placeret i hh. Slagelse og København

Du kan læse mere om vores forskellige tilbud ved at klikke på linkene for de enkelte afdelinger.

Fælles for de unge er, at de har vanskeligheder indenfor et eller flere af følgende områder: 

 • Socialt samspil.

 • Kommunikation; verbal såvel som nonverbal.

 • Forestillingsevne.

 • Vanskeligheder med fastholdelse af opmærksomhed, planlægning og strukturering af dagligdagen og fremtiden.


Udover ovenstående problematikker er en del af de unge i en identitetskrise efter at have fået stillet en diagnose. De har ofte en følelse af at være blevet stemplet, og har brug for at finde en måde til at komme videre på og leve med deres diagnose. De har brug for indsigt i og viden om deres situation, men ikke mindst har de brug for en afdækning af deres ressourcer og opbakning til at bruge disse konstruktivt - i stedet for at føle sig fanget af deres begrænsninger og "anderledeshed".

I vores tilbud indgår:

 • Pædagogisk støtte til praktiske ting i dagligdagen som indkøb, madlavning samt botræning.

 • Socialt samvær med henblik på relationsdannelse. Et samvær som ikke kun inkluderer pædagogisk personale men også andre unge. Samværet kan bruges til at danne baggrund for vejledning omkring sociale kompetencer.

 • Personlige samtaler med henblik på at styrke egenomsorg, identitet og selvværd.
   

 • Vi tilbyder støtte og vejledning samt praktisk hjælp i forbindelse med opstart af aktivitets- og samværstilbud, job og uddannelse, fritids- og kulturaktiviteter.

 • Målrettet arbejde med planlagte arrangementer og med at motivere den unge til selv at tage initiativ i forhold til forskellige aktiviteter med andre mennesker.

 • Hjælp i forhold til kalender, økonomi og fremtid.

 • Skriftlig rapportering/dokumentation.

 • Personale som modtager fast supervision for at sikre en høj grad af faglighed.


circle arrow up  KONTRAKTER


Vi har 4 former for kontrakter at tilbyde, alt efter hvad den unge skal indskrives under.

Kontrakt 1 - § 85: Dette er den mest brugte type. Via denne kontrakt bliver den unge indskrevet under § 85, hvor netværket yder støtte i eget hjem til at udvikle eller videreudvikle færdigheder. Dette dækker over alt fra tøjvask til økonomi.

Kontrakt 2 - § 107: Netværket har 10 pladser under § 107 i Slagelse og 9 pladser under 107 i KBH , som har brug for klar struktur og forudsigelighed i den fælles hverdag, i en mindre afdeling. 

Denne kontrakform tilbydes kun i "Ekkenberg i Olufsgade" og Ekkenberg og Larsen Botilbud i KBH.

Kontrakt 3 - Pædagogisk udredning: Denne kontrakt er kun gældende i en vis periode, som er aftalt netværket og sagsbehandler imellem. Den gælder unge, hvor man ikke er helt sikker på, hvad den unge præcis har behov for. Kontrakten kan løbe over en periode fra 3 mdr. til 12 mdr. Når perioden er udløbet, vil der blive udarbejdet en rapport fra netværket som beskriver netværkets erfaring med den unge og hvilken behov, der synes at være til stede. Efterfølgende kan det være muligt at indskrive den unge på en § 85 kontrakt, hvis det udledes, at tilbuddet er det rette for den unge. Hvis netværket vurderer inden perioden udløb, at tilbuddet ikke er passende for den unge, vil der blive taget kontakt til sagsbehandler for at finde et bedre egnet tilbud.

Kontrakt 4 - UU: Denne kontrakt laves, hvis netværket bruges som en del af den unges uddannelse. Unge der starter på den 3-årige ungdomsuddannelse, har mulighed for at flette botræning med ind i sit skoleforløb, hvilket vi kan være behjælpelige med. D.v.s. at tilknytningen til netværket bliver en del af den unges uddannelsesplan - i form af botræning - og indgår derfor som en del af uddannelsen.

 

circle arrow up  Pædagogisk tænkning og indsats:


Vi tager bevidst udgangspunkt i de unges ressourcer. Vi hjælper med at bygge en tryg, forudsigelig og struktureret hverdag op omkring den enkelte, ud fra individuelle ønsker, behov og interesser.

I tilrettelæggelsen af den daglige pædagogik tilstræber vi:

 • Forudsigelighed

 • Overskuelighed

 • Tydelighed

 • Visualisering

 • Gentagelser

 • Struktur

 

Pædagogisk arbejder vi systemisk. Det betyder blandt andet, at når vi forsøger at forstå problemstillinger i den unges liv, så orienterer vi os ikke udelukkende efter diagnose(r), men også efter sammenhængen mellem den unge og den unges omgivelser. Vi er alle en del af et socialt system, og vi påvirkes af hvordan andre i det sociale system agerer.

Vi henter også vores inspiration i den narrative pædagogik og tager udgangspunkt i, at hvis mennesker skal udvikle sig positivt, har de brug for at blive set, hørt og forstået. Herefter kan vi give dem ”tilpas” – men ikke for store - forstyrrelser.

Vi forsøger at tilpasse udfordringer til nærmeste udviklingstrin.

Vi hjælper med at forstå koderne til de fællesskaber og systemer der er i vores samfund: De unge som tilhører vores målgruppe har svært ved det gensidige sociale samspil med andre mennesker og føler sig ofte ensomme. De vil gerne have et tilhørsforhold til en gruppe, men har brug for at lære, hvordan de deltager i samtaler, opnår positiv kontakt med andre og begår sig i det samfund, som de er en del af. Eller sagt på en anden måde; alle sociale grupper har sine egne koder. For at få adgang til fællesskabet er man nødt til at kende koderne.


For de fleste unge i vores målgruppe er visualisering vigtig. Både i hverdagen og i forbindelse med forandringer. Vi udarbejder derfor strukturplaner i samarbejde med den unge selv. Disse kan udarbejdes hver enkelt dag, pr. uge eller være en ugeplan som revideres hver måned, alt efter hvilket behov den unge har.

Vores udgangspunkt er, at unge gør det rigtige hvis de kan – og at det er vores ansvar at tage hensyn til de (medfødte) dysfunktioner som den unge har.

Dette hensyn tager vi konkret i samværet ved at:

 • Være et skridt foran.

 • Undgå ironi og sarkasme som den unge ikke forstår.

 • Så vidt muligt beskrive for den unge hvad der skal gøres – ikke, hvad der ikke skal gøres.

 • Give den unge en pause i samværet, når behovet opstår.

 • Undgå overraskelser.

 • Forberede den unge ordentligt på forandringer.

 • Acceptere at det kan være nødvendigt at gentage alting igen og igen (pga. manglende automatisering).


 

circle arrow up  Formål:


Formålet med støtten kan deles op i tre hovedpunkter:

 • Vejledning og støtte i forhold til at bo i egen lejlighed.

 • Vejledning og støtte i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

 • Vejledning og støtte i forhold til fritid og sociale relationer.

Støtten gives med henblik på at hjælpe unge mennesker med at finde fodfæste i voksenlivet, at opnå selvindsigt og større selvstændighed.

 

circle arrow up  Målgruppe:


Vores tilbud retter sig imod unge med problemstillinger indenfor autismespekteret, samt unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD, OCD, Tourettes syndrom og relationsforstyrrelser.

I dagligdagen, og under tilrettelæggelse af støtte og indsats, er vi opmærksomme på at man har forskellige problemstillinger alt efter hvilken diagnose man har. Hvis man har diagnosen Asperger syndrom, er man f.eks. ofte indadvendt, mens man som regel er meget udadvendt, hvis man har diagnosen ADHD. Men alle er forskellige, og hos os foretrækker vi at se på det hele menneske frem for blot diagnosen.

Som udgangspunkt har vi delt Netværket op i afdelinger som kan tilbyde noget forskelligt – netop for at kunne tage hensyn til de behov som er mest fremtrædende hos den enkelte unge.

Vi er opmærksomme på, at nogle unge ikke har gavn af at blive bragt sammen, da de vil føle sig forstyrret eller provokeret af hinanden – mens andre kan have stor glæde af samværet med hinanden. Vi tager hensyn til den enkeltes behov. Det kan være hvad enten det drejer sig om at få ro eller blive tilbudt aktiviteter og få input fra andre.

Som udgangspunkt skal man være fyldt 18 år for at kunne modtage støtte fra Ekkenberg Netværk, dog gives der i enkelte tilfælde dispensation.

 

circle arrow up  Værdigrundlag:


Respekt – Ligeværd - Ærlighed - Troværdighed – Tolerance.

Via åben, ærlig og troværdig kommunikation ønsker vi at skabe fundamentet for tillid i relation til de unge.

Vi arbejder procesorienteret og inddrager de unge i at tage ansvar for tiltag og beslutninger omkring deres eget liv. Vi støtter og opmuntrer de unge i forhold til at tage vare på egne interesser med henblik på at opnå og fastholde egen identitet.

 

circle arrow up  Ejer(e):


Bjarne Ekkenberg har mange års erfaring med det pædagogiske arbejde indenfor autismespekteret. Han startede på behandlingshjemmet Fasanmarken i 1987, hvor han også var afdelingsleder gennem flere år. I 2002 startede Bjarne botilbuddet Vestergade, og i 2003 startede han Ekkenberg & Andersen Netværk op i samarbejde med Peter Andersen. Ekkenberg & Andersen Netværk blev, på baggrund af ønsket om at operere i mindre enheder med den nærhed og effektivitet som følger heraf, opdelt i maj 2009. Samme måned starter Bjarne Ekkenberg & Larsen Netværk op i København i samarbejde med Tom Larsen.

Ekkenberg Netværk i Slagelse og Ekkenberg & Larsen Netværk i København fungerer som to selvstændige enheder, men vil naturligvis kommunikere med hinanden med det formål at højne den faglige kvalitet af det enkelte Netværk.

Tom Larsen har gennem mange år arbejdet med problematikker i forhold til utilpassede unge, og har desuden været leder på en institution for børn med særlige behov – herunder autismespektrumforstyrrelser.

Både Ekkenberg Netværk og Ekkenberg & Larsen netværk har et tæt samarbejde med "Ekkenberg i Olufsgade", §107 tilbuddet som Jürgen Nagel er leder for.

 

circle arrow up  Personalets kompetencer:


Vi lægger vægt på forskellighed i personalegruppen. Vi har personale ansat med en pædagogisk uddannelse og baggrund, men der er tillige personale med anden faglig baggrund og erfaring, fordi vi tror på idéen om at kunne supplere hinanden og ved, at vi har brug for flere perspektiver, når vi skal finde alternative tilgange i forsøget på at opbygge en relation til mennesker, som tænker anderledes end vi selv gør.

Vi sørger løbende for at opdatere alle ansatte i forhold til nødvendig viden om målgruppen, ligesom vi bestræber os på at skabe muligheder for afklaring af kompetencer, vidensdeling og input fra andre relevante faggrupper – blandt andet via oplæg fra samarbejdspartnere.

Vi tilstræber at personalet har en fælles holdning til indsatsen omkring den unge. Entydighed og klarhed er nøgleord for en gennemskuelig indsats.

 

circle arrow up  ”Projekten” i Slagelse


Formålet med projekttilbuddet under Ekkenberg Netværk, er at tilbyde et samlingssted for de unge. Et alternativt aktivitets- og samværstilbud, så de unge får mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter. Uanset om de er i stand til at varetage et job, beskæftigelses- eller uddannelsestilbud.

Vi ønsker, at tilbuddene i Projekten skal være med til at opretholde eller forbedre de unges personlige og sociale færdigheder, men alle aktiviteter tager udgangspunkt i brugernes ønsker og behov. De er frivillige og eksisterer langt hen ad vejen på brugernes præmisser. Igennem de fælles aktiviteter får vi muligheden for at opbygge en relation, som med tiden kan danne fundamentet for en begyndende udvikling såvel personligt som socialt.

Se mere om Projekten og arbejdet i de enkelte afdelinger ved at klikke på de forskellige afdelinger i toppen af siden.

menu arrow IDE

menu arrow KONTRAKTER

menu arrow PÆDAGOGISK TÆNKNING OG INDSATS

menu arrow FORMÅL

menu arrow MÅLGRUPPE

menu arrow VÆRDIGRUNDLAG

menu arrow EJER(E)

menu arrow PERSONALETS KOMPETENCER 

menu arrow "PROJEKTEN" I SLAGELSE